• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png

Motto dnia

Muzyka jest większym odkryciem, niż cała mądrość i filozofia. (Ludwig van Beethoven)

Pozwólmy, aby Jezus zwyciężył w naszych sercach,
rozproszył ciemności naszej biednej ludzkości
i wprowadził nas do swego chwalebnego dnia,
który nie zna zmierzchu
(papież Franciszek)

 

Kochani,

dzielę się z Wami szczególnym orędziem naszej wiary, które brzmi:
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Choć ostatnie tygodnie wzbudziły w nas lęk i strach z powodu rozszerzającej się epidemii, nie pozostajemy sami. Tę nadzieję na lepsze jutro daje nam Chrystus Zmartwychwstały. To jest siła naszej wiary, która pozwala nam wyjść z mroku niepokoju i cierpienia.

Chrystus pokonał to wszystko, co człowiek własną mocą nie potrafił zwyciężyć. Potrzeba było ofiary naszego Pana, aby światu objawiła się Miłość.
Niech ten obchód Świąt Paschalnych, Oktawy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Niedzieli Miłosierdzia, a także całego okresu wielkanocnego ubogaci nas na nowo, sprawiając, że powrócimy do korzeni naszej wiary. Życzę otwartości na dary Ducha Świętego, dzięki którym Chrystus sprawia, że dokonują się w naszych sercach te cuda, które miały miejsce w początkach głoszenia Ewangelii.

Niech Chrystus Zmartwychwstały i żyjący dodaje nam odwagi, umacnia wiarę i kieruje nasze wysiłki i pragnienia ku osiągnięciu nieprzemijających wartości. Niech nam błogosławi.

Z darem modlitwy w tych szczególnych dniach

Ks. Piotr Rutkowski

* * *

"Let Jesus win in our hearts,
has dispelled the darkness of our poor humanity
and introduced us to his glorious day,
who knows no dusk "
(Pope Francis)

 

Lovely,

I share with you a special message of our faith which reads:
Christ is risen, he is truly risen! Alleluia!

Although the last weeks have caused us fear and fear due to the spreading epidemic, we are not alone. This hope for a better tomorrow is given to us by the Risen Christ. It is the strength of our faith that allows us to get out of the darkness of anxiety and suffering.

Christ overcame everything that man could not overcome by his own power. Our Lord's sacrifice was needed for the Love to manifest itself to the world.

Let this celebration of Easter, the Octave of the Resurrection, the Sunday of Mercy, as well as the whole Easter season enrich us again, bringing us back to the roots of our faith. I wish you openness to the gifts of the Holy Spirit, thanks to which Christ makes miracles happen in our hearts that took place in the beginning of the proclamation of the Gospel.

May the Risen and Living Christ give us courage, strengthen faith and direct our efforts and desires to achieve lasting values. May he bless us.

With the gift of prayer on these special days

Ks. Piotr Rutkowski


* * *

"Lascia che Gesù vinca nei nostri cuori,
ha dissipato l'oscurità della nostra povera umanità
e ci ha fatto conoscere il suo glorioso giorno,
chi non conosce il crepuscolo "
(Papa Francesco)

 

Amato,

Condivido con te un messaggio speciale della nostra fede che recita:
Cristo è risorto, è veramente risorto! Alleluia!

Sebbene le ultime settimane ci abbiano causato paura e paura a causa della diffusione dell'epidemia, non siamo soli. Questa speranza per un domani migliore ci è data da Cristo risorto. È la forza della nostra fede che ci permette di uscire dall'oscurità dell'ansia e della sofferenza.

Cristo ha vinto tutto ciò che l'uomo non ha potuto superare con il proprio potere. Il sacrificio di Nostro Signore era necessario affinché l'Amore si manifestasse al mondo.

Lascia che questa celebrazione della Pasqua, l'ottava della risurrezione, la domenica della misericordia e l'intera stagione pasquale ci arricchiscano di nuovo, riportandoci alle radici della nostra fede. Vi auguro apertura ai doni dello Spirito Santo, grazie ai quali Cristo fa accadere miracoli nei nostri cuori che hanno avuto luogo all'inizio dell'annuncio del Vangelo.
Possa Cristo risorto e vivente darci coraggio, rafforzare la fede e dirigere i nostri sforzi e desideri per raggiungere valori duraturi. Che ci benedica.

Con il dono della preghiera in questi giorni speciali

Ks. Piotr Rutkowski

 Resurrection 2020

 

Divine Sounds – Boskie Dźwięki – Muzyka wnętrzem duszy

Redakcja: ks. Piotr Rutkowski                                                         Konsultacja techniczna: Sabina Szymoniak

Adres korespondencyjny: lista-divinesounds@wp.pl                                                                      tel. +48 721 732 877